ទូរទស្សន៍សម្លេងមនសិការខ្មែរ Live Show---ហេតុអ្វីបានជា ហ៊ុនសែន ខឹង សមរង្ស៊ី

1 Просмотры
Издатель
#KhmerTopNews
#CambodiaNews
#ទូរទស្សន៍សម្លេងមនសិការខ្មែរ
THE FIRST,
MAIN PURPOSE THIS CHANNEL:
I would like to say thanks to all of you come to visit my YouTube channel Khmer Top News . This Channel create for sharing Hot News, Event, Talk Show, Public Knowledge, Political Analysis happening in Cambodia to everyone live in the world. I hope you all will waiting to see all news in Cambodia and also SUBSCRIBE my channel. To help my power to do the video upload video daily.
THE SECOND,
ABOUT VIDEO QUALITIES:
I am trying to make video good quality HD to all of you and if you have quest, any idea, suggestion, recommendation, anything wrong. Please help comment bellow my video and i will feedback to all of you!!
Best Regard,
Khmer Top News
Категория
Документальное
Комментариев нет.